25th March 2015

Sweden

Status

The field trial (test period) is ongoing and both incoming and outgoing  Italy (Siena and Verona), Finnish, Norwegian and Swedish students will be able to retrieve data and the functionality is ready for testing. Students visiting Denmark can also retrieve their results. See Danish field trial page for more information. Please note that the field trial aims only to test EMREX functionality and no actual data imports are preformed and cannot be usued in the recognition process in Sweden(This functionality will be provided in the next generation of SIS, Ladok3 in 2018).

 

Summary

Higher education is offered by approximately 50 HEIs, both in the public-sector or by independent education providers that have been granted degree-awarding powers by the government. Third-cycle courses and programmes are offered by universities and university colleges that have been granted entitlement to award third-
cycle qualifications. (Source: Swedish Higher Education Authority)

Swedish Higher Education System, UHRFS 2013:9

In Sweden LADOK is a Student Information System for storage and management of academic records. It has been developed and is controlled by Ladokkonsortiet (“the Ladok Consortium”).

The Ladok Consortium consists of 37 Swedish HEIs and each individual HEI is responsible for the maintenance and management of their own database.
The Ladok Consortium offers all member HEIs LadokPing, which is a web solution to view student records from all HEIs in one common web interface.
(Source: Ladok Consortium)

According to data from the Swedish Higher Education Authority 8742 Swedish students enrolled in an exchange programme in 2014. In the same year 32010  international students were engaged in exchange studies in Sweden.
(Source: Swedish Higher Education Authority)

The list of the Swedish HEIs connected to LadokPing is available here. Initially LadokPing will provide information on student achievements only.
Please note that the HEI of police education and the Swedish Defence University are not part of LadokPing.

Academic year in Sweden

The academic year is split into autumn and spring semesters. The majority of courses and study programmes start in the autumn.
The autumn semester starts at the end of August and continues until mid-January of the following year. The spring semester usually starts in January and finishes at the end of June.
Between the spring and autumn semesters, many universities have a short summer session. A student may be awarded a maximum of 15 credits for courses taken during the summer session.
(Source: Swedish Council for Higher Education)

Technical setup

The National Contact point (NCP) will be hosted at a single location, covering all of Sweden’s higher education institutions. The NCP will handle student login through the SWAMID federation. The SWAMID identity will retrieve the students SSN which will be used to identify the student.

The solution will depend on the national LadokPing system, which is a distributed application that fetches information from all institutions.

Please note that the Swedish NCP will only respond with information, the students will not be able to import information from other countries in stage 1.

Contact person for the technical setup in Sweden is: Mattias Holmlund

Contact

Contact person for Swedish Field Trial is: Pamela Engström


Systemstöd för mobilitet – EMREX-projektet

Ladokkonsortiet deltar i ett EU-projekt inom ERASMUS+ med mål att utöka systemstödet vid mobilitet; EMREX (EACEA-388499). Specifikt vill projektet underlätta tillgodoräknanden genom att studenten elektroniskt hämtar prestationer från värduniversitetet till hemuniversitetet. Ingen mer pappershantering med andra ord! Fördelarna talar nästan för sig själva; bland dem kan nämnas enklare för studenten, enklare hantering för lärosätet, mindre risk för förfalskade intyg och större andel tillgodoräknanden. Beslutsstöd för tillgodoräknanden ryms inte i projektets ram men är en naturlig utökning som tillför ännu större nytta för lärosätena.

Projektet har tyngdpunkt i Norden med aktiva partners i samtliga dessa länder. Projektet ska genomföra ett försök där data kan utbytas minst mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige men lösningen ska vara så flexibel att den utan problem kan utvidgas till hela Europa. Testet pågår under 2015-2016 och projektet avslutas i december 2017. I slutet av projektet finns resurser för att skala upp lösningen till andra. Projektet stöds av organisationer med dominerande ställning i respektive land och i flera fall direkt av ministerier/departement el motsv.

Tekniskt är det inte ett helt nytt system utan det bygger på att varje deltagande part (land, konsortium etc) har en kontaktpunkt som kan leverera data enligt ett bestämt format. Vad som finns bakom är egalt och den flexibiliteten inger stor förhoppning om smidig utökning. Vidare måste de deltagande lärosätena ha en webbtjänst mot studenten där denne begär hämtning av data efter ett utbyte. Webbtjänsten integrerar sedan mot det egna systemet.

Ladoksystemet är inne i en utvecklingsfas där en helt ny systemgeneration, Ladok3, kommer att produktionssättas under 2017. Därför är det oklart exakt vilken ambitionsnivå som är ekonomiskt försvarbar att hålla i den gamla systemgenerationen. Mer information om detta ges hösten 2015.

Partners i projektet är

  • Ladokkonsortiet, som driver Ladok för nästan alla lärosäten i Sverige
  • Umeå universitet, som utvecklar Ladok
  • Universitets- och högskolerådet, UHR.
  • CSC- IT Center for Science Ltd (Finland), som är utbildningsministeriets IT-avdelning och som driver studieadministrativa system för hela Finland.
  • Oslo universitet (Norge), som utvecklar Felles-systemet för hela Norge.
  • IT-avdelningen vid utbildnings- och forskningsministeriet (Danmark), som driver studieadministrativa system för de flesta lärosäten i Danmark.
  • Warszawa Universitet (Polen), som är ledande universitet för MUCI-konsortiet och utvecklare av USOS som är ett studieadministrativt system för över 40 lärosäten i Polen.
  • KION (Italien), som är ett företag under Italienska utbildningsministeriet och som driver studieadministrativa system för mer än 80% av Italiens studenter.


Projektet hoppas på ett starkt stöd från alla lärosäten i Sverige. Främst önskar vi få kontakt med internationella handläggare som sedan kan informera och pådriva utbytesstudenter att använda systemet. Under projekttiden är vi beroende av ett stort deltagande för att försöket ska kunna avlöpa väl.

En lista på samtliga svenska lärosäten anslutna till LadokPing finns här. LadokPing kommer i det initiala skedet att gälla enbart utlämnande av information om studiemeriter.
Observera att meriter från polishögskolan och försvarshögskolan inte finns i LadokPing.

Om du har fler frågor om EMREX vänligen kontakta Pamela Engström för generella
frågor eller Mattias Holmlund för tekniska frågor.

Du kan också prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa aktuella händelser inom projektet.

 

EMREX Demo – Finnish SMP to Swedish NCP